Regulamin


Na terenie Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Vue obowiązują zasady określone w regulaminie (Pearson VUE Candidate Rules Agreement). Organizacje Certyfikujące mogą wprowadzać zmiany do tego regulaminu dotyczące ich egzaminów. Zmiany te zwykle dotyczą zasad obowiązujących podczas przerw lub przedmiotów, z których można korzystać podczas egzaminu.

Poniżej prezentujemy wyciąg z zasad obowiązujących osoby przystępujące do egzaminu w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Vue Select w Warszawie.

Na terenie Centrum Egzaminacyjnego zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, książek, podręczników i notatek. Wszystkie przedmioty osobiste przechowujemy w zamykanych szafkach. Urządzenia elektroniczne należy wyłączyć przed włożeniem ich do szafki.

Osoby towarzyszące nie mogą przebywać na terenie Centrum Egzaminacyjnego.

Na salę egzaminacyjną zbaieramy dokument tożsamości oraz kluczyk od schowka. Centrum Egzaminacyjne udostepnia specjalne notaniki, pisaki, jednorazowe zatyczki do uszu oraz chusteczki higieniczne.

Zabronione jest wnoszenie innych przedmiotów osobistych takich jak:

 • telefonów komórkowych, komputerów, pagerów lub innych urządzeń elektronicznych;
 • zegarków, portfeli, torebek oraz biżuterii o średnicy większej niż 0,5 cm;
 • wsuwek czy spinek do włosów o szerokości większej niż 0,5 cm;
 • opasek na głowę lub do włosów o szerokości większej niż 1 cm, czapek oraz innych nakryć głowy;
 • odzieży wierzchniej;
 • etui na okulary, długopisów lub ołówków;
 • jedzenia, picia, gumy do żucia.

Procedur „check-in” mogą być czasochłonne dlatego też zaleca się przybycie do Centrum Egzaminacyjnego na co najmniej 30 minut przed terminem egzaminu.

Pracownicy Centrum Egzaminacyjnego mają obowiązek potwierdzić tożsamość Kandydata. Procedury dotyczące potwierdzania tożsamości różnią się w zależności od egzaminu a Administrator zobowiązany jest do ścisłego ich przestrzegania. Sugerujemy zapoznanie się opisem zasad potwierdzania tożsamości.

W trakcie procedury „check-in” Kandydat zostanie poproszony o złożenie podpisu na padzie, wykonane zostanie zdjęcie. Wiele organizacji wymaga także pobrania danych biometrycznych w postaci skanu układu naczyń krwionośnych dłoni.

W trakcie tych procedur Administrator wyjaśnia Kandydatom zasady obowiązujące podczas egzaminu, omawia możliwość i zasady korzystania z przerw oraz udziela odpowiedzi na ew. pytania.

Wejście i wyjście z sali egzaminacyjnej możliwe jest wyłącznie w asyście pracownika Centrum Egzaminacyjnego. Zabronione jest samodzielne wchodzenie i wychodzenie z sali egzaminacyjnej. Komunikacja pomiędzy Kandydatem i Administratorem odbywa się poprzez podniesienie ręki.

Z wyłączeniem egzaminów językowych PTE obowiązuje zachowanie całkowitej ciszy.

Pracownicy Centrum Egzaminacyjnego odpowiadają za techniczną i administracyjną obsługę egzaminu i nie mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane z zawartością merytoryczną egzaminu. Jeśli jakieś pytanie lub ekran w trakcie egzaminu nie są dla Kandydata zrozumiałe, należy zanotować numer pytania i przekazać go Administratorowi po zakończeniu egzaminu. Administrator sporządzi notatkę w systemie, która zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Koordynatora Egzaminu.

Na sali egzaminacyjnej Kandydat nie może komunikować się z innymi zdającymi. Wszelkie zachowania zakłócające spokój, zagrażające innym osobom lub sugerujące oszustwo mogą stanowić podstawę do przerwania egzaminu, unieważnienia jego wyniku oraz braku możliwości ponownego podejścia do egzaminu w przyszłości.

Możliwość kozystania z przerw oraz zasady obowiązujące podczas przerw różnią się w zależności od egzaminu. Szczegółowe zasady korzystania z przerw określa Organizacja Certyfikująca.

Co do zasady wyróżniamy przerwy planowe (scheduled breaks) oraz przerwy dodatkowe (unscheduled breaks).

Jeżeli egzamin posiada planowe przerwy, wówczas w trakcie egzaminu pojawiają się instrukcje na ekranie komputera. Przerwy nie można spędzać w sali egzaminacyjnej. Opuszczenie stanowiska możliwe jest wyłącznie w asyście Administratora. Wychodząc na przerwę konieczne jest zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Z przerwy dodatkowej (unscheduled breaks) można korzystać wyłącznie jeżeli taką możliwość przewiduje Organizacja Certyfikująca. Taka przerwa odbywa się zawsze kosztem czasu egzaminu. Chęć skorzystania z przerwy zawsze zgłaszamy poprzez podniesie ręki.

W trakcie przerw można wyjąć z szafki jedzenie, napoje oraz lekarstwa a także korzystać z toalety. O ile Organizacja Certyfikująca nie przewidziała takiej możliwość zabronione jest opuszczanie budynku, komunikacja z innymi osobami oraz wyjmowanie z szafki inny rzeczy takich jak telefon, podręczniki czy notatki.

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa podczas egzaminów zainstalowany jest w Centrum Egzaminacyjnym system monitorujący zarówno audio, jak i wideo. Zapis z kamer przechowywany jest przez okres 30 dni, po czym jest automatycznie usuwany.

Administratorem danych jest firma Prearson Vue (NCS Pearson, Inc 5601 Green Valley Drive Bloomington, Minnesota 55437 United States).

Każdorazowo przed wejściem na salę egzaminacyjną Administrator ma obowiązek przeprowadzić kontrolę. Kandydat zostanie poproszony o wykonanie następujących czynności:

 • opróżnienie kieszeni i wywinięcie ich na lewą stronę;
 • naciągniecie ubrania na całym ciele (ręce, talia, nogi), aby pokazać, że pod garderobą nie ma ukrytych żadnych przedmiotów;
 • podwinięcie rękawów i okazanie przedramion;
 • jeżeli Kandydat ma długie włosy, zostanie poproszony o odsłonięcie uszu i tyłu szyi w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych ukrytych urządzeń;
 • jeżeli Kandydat nosi okulary lecznicze, Administrator wykona ich szczegółową inspekcję.

Przed rozpoczęciem egzaminu system poprosi Kandydata o wyrażenie zgody na umowę o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement). Kandydat powinien przeczytać i zaakceptować warunki tego dokumentu. Wybranie opcji „odrzuć” spowoduje natychmiastowe zakończenie sesji egzaminacyjnej i utratę opłaty egzaminacyjnej.

Zdającemu pod żadnym pozorem nie wolno:

 • spisywać pytań lub odpowiedzi pochodzących z egzaminu;
 • rozmawiać i dyskutować z osobami trzecimi na temat pytań lub odpowiedzi pochodzących z egzaminu.

Nie zastosowanie się do powyższego, próba lub podejrzenie oszustwa spowoduje podjęcie przez Pearson VUE oraz Organizacje Certyfikującą kroków prawnych w stosunku do Zdającego.

Pełną treść regulaminów Pearson VUE Candidate Rules Agreement oraz Professional & Regulatory Candidate Rules Agreement prezentujemy poniżej:

Pearson VUE Candidate Rules Agreement
Professional & Regulatory Candidate Rules Agreement

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?