Regulamin

REGULAMIN
wynajmu sal konferencyjnych i sal komputerowych
w CENTRUM SZKOLENIOWYM bit Polska
mieszczącym się w Warszawie
przy ul. Ostrobramskiej 101 a oraz ul. Ostrobramskiej 101
 
§ 1
Zasady ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu sal konferencyjnych i sal komputerowych przez CENTRUM SZKOLENIOWE bit Polska (zwane dalej „Centrum”) dla organizatorów szkoleń i spotkań (zwanych dalej „Organizatorem”).
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Organizatorów i Uczestników takich wydarzeń jak: szkolenia, konferencje lub inne tego typu spotkania, zwane dalej Wynajmem.
3. Udostępnienie powierzchni Centrum może nastąpić tylko w celu zorganizowania wydarzeń wymienionych powyżej (§ 1 pkt.2).
4. Organizator nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni Centrum podmiotom trzecim.
5. Centrum oferuje Organizatorom wynajem sal konferencyjnych oraz sal komputerowych według zasad określonych w niniejszym Regulaminie i w cenie według cennika wynajmu.

§ 2
Zasady rezerwacji
 
1. Poprzez wynajęcie sali należy rozumieć zgłoszenie przez Organizatora woli użytkowania sali oraz potwierdzenie rezerwacji przez Centrum.
2. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane jest przez Organizatora za pomocą:  
a) formularza zamówienia sali, dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.wynajem-sal.pl
b) drogą mailową na adres: csbit@bit-polska.pl
c)  faksu: (22) 465 60 81  
3. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Centrum drogą telefoniczną, mailową lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez Centrum jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.  
4. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą rezerwacji.
5. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 7 dni roboczych przed realizacją szkolenia/konferencji. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową lub faksem. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych, Centrum ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wynajmu oraz zamówionych przez niego usług dodatkowych.
6. Centrum może zażądać od Organizatora nieodwołalnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji w terminie wcześniejszym niż
7 dni przed rozpoczęciem szkolenia / konferencji.
7.  Zwrot wynajętej przez Organizatora sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia okresu użytkowania sali.
8. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, Centrum uprawnione jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu, proporcjonalnie do stawki za jeden dzień korzystania z danej sali, według cennika umieszczonego na stronie internetowej www.wynajem-sal.pl .
9. Faktura VAT wystawiana jest przez Centrum po wykonanej usłudze, z 7-dniowym terminem płatności. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.
10. Centrum ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji od Organizatora, który zalega z zapłatą za wcześniejsze wynajmy.

§ 3
Obowiązki Organizatora i Uczestników
 
1. Organizator  jest zobowiązany do:
a) utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wynajmu we wszystkich  wynajmowanych pomieszczeniach,
b) usunięcia wszystkich wniesionych do sali szkoleniowej materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im  podobnych po zakończeniu wynajmu. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w salach rzeczy.
c) zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników wynajmu w sali w trakcie trwania wynajmu.
d) pozostawienia sali po wynajmie w takim stanie, w jakim została mu przekazana.
2. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wynajmem ponosi Organizator,
w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Organizatora lub Uczestników.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Centrum za wszelkie szkody  i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni od Centrum, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia Centrum.
4. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń przedstawiciel Centrum stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię prześle na adres Organizatora. Organizator pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

§ 4
Przepisy porządkowe
 
1. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją wynajmu (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji wynajmu – np. standów i punktów informacyjno-promocyjnych, dodatkowego oświetlenia
i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Centrum
w godzinach pracy Centrum Szkoleniowego bit Polska.  

2. Niedozwolona jest zmiana wystroju sal, przestawianie stołów, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji
z przedstawicielem Centrum.

3. Na terenie wynajmowanych pomieszczeń, w tym na terenie sal, obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
4. Standy reklamowe Centrum Szkoleniowego bit Polska są integralnym elementem wyposażenia sal i Organizator nie może zmieniać miejsca ich ekspozycji bez zgody przedstawiciela Centrum.
5. Organizator powinien zgłosić przedstawicielowi Centrum listę osób lub osobę odpowiedzialną za organizację wynajmu
ze strony Organizatora.

6. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal, jeżeli charakter organizowanego wynajmu jest sprzeczny
z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Centrum Szkoleniowego bit Polska.

7. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.

§ 5
Przepisy końcowe
 
1. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakość prezentowanych i wykorzystywanych podczas wynajmu materiałów.
2. Centrum zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane
na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie: www.wynajem-sal.pl w zakładce Regulamin.

3. Regulamin obowiązuje od dnia  01.01.2013r.
 

Skontaktuj się

Promocje

Zapoznaj się z naszą ofertą
i skorzystaj z okazji!
więcej